การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโกปี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 ผ่านระบบออนไลน์ D4LP (ศักดิ์ศรี สุภาษร)


ศักดิ์ศรี สุภาษร. 2554. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโกปี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 ผ่านระบบออนไลน์ D4LP (น. 277-284). รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 5, 4-5 สิงหาคม 2554. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.


การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโคปี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 ผ่านระบบออนไลน์ D4L+P
Enhancing Students’ Achievement of NMR Spectroscopy by using T5 Learning Model Activities via Online D4L+P


ศักดิ์ศรี สุภาษร* ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียน เรื่อง เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโคปี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 ผ่านระบบ D4L+P จำนวน 4 กิจกรรมการเรียนรู้ รวม 12 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมี จำนวน 49 ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา “การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์ด้วยวิธีการทางสโปกโทรสโกปี” ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาเอกสารที่จัดเตรียมให้และทำงานเดี่ยวให้เสร็จ 2) ให้ข้อเสนอแนะและประเมินงานของเพื่อน 3 คน 3) ปรับแก้งานเดี่ยวและประเมินความเป็นประโยชน์ของข้อเสนอแนะจากเพื่อน 4) นำงานเดี่ยวที่ปรับแก้แล้วมาอภิปรายร่วมกันและทำงานกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมกับประเมินการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม และ 5) ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะงานกลุ่มและปรับแก้และเสริมความเข้าใจในมโนมติที่เกี่ยวข้อง โดยงานที่ 1 และ 4 นั้น ได้รับการออกแบบให้ใช้ทักษะการคิดระดับสูงตั้งแต่ระดับการประยุกต์ถึงขั้นประเมินค่า ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีคะแนนสะสมเฉลี่ยระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 17.95 (SD=2.11) และมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 24.45 (SD=5.88) โดยมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 เรื่อง เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโคปี เป็น 71.80/69.86 โดยนักศึกษาเห็นด้วยว่าการให้และรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนโดยมีผู้สอนคอยช่วยเสนอแนะสามารถเพิ่มความเข้าใจในมโนมติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : โมเดลการเรียนรู้ T5, D4L+P, เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโคปี

Abstract
This research was aimed to enhance students’ learning achievement of NMR spectroscopy by using learning activities (4 activities, 12 hours) based on T5 model via online D4L+P system. Forty-nine Chemistry students enrolled in the “Spectroscopic Methods for Chemical Identification” course in the first semester of 2009 were purposively selected as a sample group. The students were requested to follow the following steps for each T5 learning activity: 1) self-study on the prepared learning resources and then complete an individual task, 2) give feedback and evaluate three anonymous peer tasks, 3) modify individual task and evaluate feedback from peers, 4) discuss on group member tasks and then complete a team task by group of three and evaluate each group member effort, and 5) get feedback from instructor to fulfill understanding and to correct alternative conceptions. The individual and group tasks were designed as higher-order cognitive skills to engage students in the corresponding concepts. The study resulted that the students
obtained the transitional score during the learning activities averaged 17.95 (SD=2.11) and the learning achievement score averaged 24.45 (SD=5.88) as the E1/E2 effectiveness of the T5 learning activities of NMR spectroscopy was 71.80/69.86. In addition, the students agreed that giving and getting feedback from peers incorporated with the assistance from instructor, deeply engaged them into learning as well as promoted their conceptual understanding.

Keywords: T5 learning model, D4L+P, NMR spectroscopy

Last Updated on Wednesday, 14 March 2012 23:29  

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter