กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การทบทวนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

ศักดิ์ศรี สุภาษร. (2554). กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การทบทวนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 22(3), 331-343.

 

 

กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การทบทวนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศักดิ์ศรี  สุภาษร

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

บทคัดย่อ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากในประเทศไทยมีประสบการณ์ในการทดลองเคมีแบบสืบเสาะค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจมีข้อจำกัดมาจากมีสารเคมีและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือเวลาไม่เพียงพอ เป็นต้น การทดลองแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับความนิยมมากและมีประสิทธิภาพในการเสริมความเข้าใจเชิงมโนมติและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม การทดลองแบบดั้งเดิมกลับไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการเพิ่มทักษะการสืบเสาะหรือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ในทางตรงกันข้าม การทดลองแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและความเข้าใจเชิงมโนมติของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมกับผู้เรียนหลายระดับ เพราะสามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำเข้าใจมโนมติของเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้น และยังเป็นการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาขั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอีกด้วย บทความนี้เป็นการทบทวนงานวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คำสำคัญ: การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์    เคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter